z738543293087_e7de82b1a9a0f02feaf7688cb0c62c89
hoanhphi-155cm
z738543293087_e7de82b1a9a0f02feaf7688cb0c62c89
hoanhphi-155cm

Bộ hoành phi câu đối đức lưu quang