Bộ lư phù hợp cho bàn thờ bề ngang 1m 35 đến 1m6 ( Ước lượng tủ thờ tham khảo)

Đỉnh đồng vuông trái đào thờ cúng

Mô tả sản phẩm

Bộ lư phù hợp cho bàn thờ bề ngang 1m 35 đến 1m6 ( Ước lượng tủ thờ tham khảo)

0