Đúc chuông đồng

Đúc chuông đồng cung tiến đền chùa

Mô tả sản phẩm

Đúc chuông đồng ,chuông chùa,chuông thỉnh.đúc chuông theo kích thước .25cm,35cm.45cm,60cm,70cm 90cm 1m,1m2.đồ đồng việt nhận đúc chuông,đúc chiêng đồng . đúc tượng phật .đúc tượng đồng.chân dung bán thân theo yêu cầu.

380