Đúc tượng phật bà ngồi bằng đồng

400

Đúc tượng phật đồng thờ cúng trong chùa câu tài lộc may nắm làm ăn tượng phật bằng đồng đúc công nghệ thủ công đường nét đẹp thờ cúng tâm linh . đúc tượng phật bằng đồng