Bộ lư phù hợp cho bàn thờ bề ngang 1m 35 đến 1m6 ( Ước lượng tủ thờ tham khảo)

ĐỈNH VUÔNG TRÁI ĐÀO VĨNH TIẾN

Mô tả sản phẩm

Bộ lư phù hợp cho bàn thờ bề ngang 1m 35 đến 1m6 ( Ước lượng tủ thờ tham khảo)

0